ISO 27001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 11
STT Tên tài liệu Tải về
1 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 Download
2 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 Download
3 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
4 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
5 Quy trình chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn Download
6 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
7 Quy trình xem xét hợp đồng Download
8 Quy trình yêu cầu chứng nhận của khách hàng Download
9 Quy định sử dụng dấu công nhận Vicas Download
10 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
11 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download