Das Việt Nam

Bạn đang ở đây


 

Thế mạnh của chúng tôi

  • Giấy chứng nhận ISO27001, ISO9001, ISO14001, ISO45001 được công nhận toàn cầu bởi UKAS
  • Năng lực của chuyên gia đánh giá được IRCA công nhận,  DAS UK phê duyệt, hàng năm được UKAS thẩm định và đánh giá.
  • Quá trình  đánh giá tin cậy – độc lập – khách quan – công bằng – trách nhiệm mang lại các giá trị quản lý cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Lãnh đạo.
  • Dịch vụ đánh giá  tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, chuyên nghiệp và liên tục cải tiến.
  • Bề dày kinh nghiệm  triển khai đánh giá các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, quản lý nhà nước.. với các mô hình doanh nghiệp TNHH, cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Đơn vị được cấp chứng nhận linh hoạt lựa chọn các Tổ chức công nhận UKAS - VICAS