ISO 9001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 13
STT Tên tài liệu Tải về
1 Công ty TNHH Pirago Việt Nam
2 Quy trình yêu cầu chứng nhận của khách hàng Download
3 Quy trình chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn Download
4 Quy trình xem xét hợp đồng Download
5 Quy định sử dụng dấu công nhận Vicas Download
6 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download
7 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
8 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
9 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
10 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
11 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 Download
12 Bản đăng ký chứng nhận tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 Download
13 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 Download