Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013

Bạn đang ở đây

Để đáp ứng yêu cầu của các học viên có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về nhận thức tiêu chuẩn cũng như phương pháp đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin, trong tháng 3 tới, bên DAS sẽ tổ chức Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO/IEC 27001:2013 trong năm ngày từ 04.03.2019 đến ng. Nội dung chương trình đào tạo cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO/IEC 27001:2013
Ngày 1
Nội dung Thời gian
MODULE 1: THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 08h15-09h45
Nghỉ giải lao 09h45-10h00
MODULE 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN.
Bài tập 1:  kiểm tra kiến thức tổng thể và kỹ năng đánh giá của học viên
10h00-12h00
Nghỉ trưa 12h00-13h30
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 2:  Hiểu về hệ thống và các yêu cầu tiêu chuẩn.
Diễn giải yêu cầu điều khoản
4. Bối cảnh của tổ chức;
5. Sự lãnh đạo;
13h30-15h00
Nghỉ giải lao 15h00-15h15
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 2:  Hiểu về hệ thống và các yêu cầu tiêu chuẩn.
Diễn giải yêu cầu điều khoản
7. Hỗ trợ
9. Đánh giá sự thực hiện
10. Cải tiến.
15h15- 17h00
   

Ngày 2
Nội dung Thời gian
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 3. Hiểu về phụ lục SL
Diễn giải yêu cầu điều khoản
6. Hoạch định
8. Điều hành
Diễn giải phụ lục A
08h15-09h45
Nghỉ giải lao 09h45-10h00
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 3. Hiểu về phụ lục SL
Diễn giải yêu cầu điều khoản
6. Hoạch định
8. Điều hành
Diễn giải phụ lục A
10h00-12h00
Nghỉ trưa 12h00-13h30
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 4:  Sự tương tác giữa các yêu cầu  tiêu chuẩn và mục tiêu kiểm soát
Diễn giải phụ lục A
13h30-15h00
Nghỉ giải lao 15h00-15h15
MODULE 3:  ÔN TẬP YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013
Bài tập 4:  Sự tương tác giữa các yêu cầu  tiêu chuẩn và mục tiêu kiểm soát
Diễn giải phụ lục A
15h15-17h00
   

Ngày 3
Nội dung Thời gian
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Thuật ngữ và định nghĩa
Khái quát yêu cầu tiêu chuẩn ISO17021:2011; ISO/IEC 27006 và ISO19011:2011
08h15-09h45
Nghỉ giải lao 09h45-10h00
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Hoạch định cuộc đánh giá
Bài tập 5 – hoạch định các yêu cầu đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin
Đánh giá hệ thống thông tin/ hệ thống tài liệu
Bài tập 6 – Xác định các rủi ro an ninh
10h00-12h00
Nghỉ giải lao 12h00-13h30
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Đánh giá hệ thống thông tin
Bài tập 7 – Xem xét công bố áp dụng
Bài tập 8 – Xem xét các biện pháp kiểm soát
 
Nghỉ giải lao 15h00-15h15
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Đánh giá hệ thống thông tin
Bài tập 9 – Xây dựng kế hoạch đánh giá
13h30-17h00
   

Ngày 4
Nội dung Thời gian
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Các công tác chuẩn bị
Bài tập 10: Xây dựng bảng hỏi đánh giá
Bài tập 11. Công tác hậu cần
Đánh giá hệ thống
Bài tập 12. Họp khai mạc
08h15-09h45
Nghỉ giải lao 09h45-10h00
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Đánh giá hệ thống
Bài tập 13. Đánh giá sự phù hợp
10h00-12h00
Nghỉ giải lao 12h00-13h30
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Đánh giá hệ thống
Bài tập 14. Ghi chép đánh giá
Bài tập 15. Ban hành sự không phù hợp
13h30-15h00
Nghỉ giải lao 15h00-15h15
MODULE 4:  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Đánh giá hệ thống
Bài tập 16. Báo cáo đánh giá.
Bài tập 17. Theo dõi cải tiến
15h15-17h00
   

Ngày 5
Nội dung Thời gian
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 8h15-9h45
Nghỉ giải lao 09h45-10h00
MODULE 5: QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN 10h00-12h00
Nghỉ giải lao 12h00-13h30
ÔN TẬP 13h30-15h00
Nghỉ giải lao 15h00-15h15
Bài thi 15h00-17h00
   

Để có thể đăng ký tham gia khóa học, các học viên quan tâm có thể điền thông tin theo mẫu
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÀO TẠO
KHÓA HỌC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN ISO27001:2013
Ngày học: 04-08.03.2019

 
TT Tên Tổ chức/ cá nhân. Điện thoại liên hệ
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   

Phiếu đăng ký tham dự đào tạo xin gửi về địa chỉ email: dasinfo@dasvietnam.com hoặc qua số fax 024.37763177. 
Bên DAS sẽ cso bộ phận liên hệ và làm thủ tục tham gia khóa học cho tất cả những học viên quan tâm.