ISO 14001

Bạn đang ở đây

Cùng với sự công khai rõ rệt trong vài năm gần đây, hầu hết các công ty hiện nay đã nhận thức được trách nhiệm môi trường của họ. Thể hiện trách nhiệm môi trường có thể là thách thức quản lý mới nhất. Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả giúp cho tổ chức quản lý tốt hơn các tác động do các hoạt động của họ gây ra với môi trường, giảm thiểu trách nhiệm đối với môi trường, rác thải, nâng cao hiệu quả kinh doanh, có được mức tiết kiệm chi phí đáng kể, thể hiện quản lý môi trường lành mạnh trong khí có tác động tích cực đến hình ảnh công ty bạn.

Ø    Thế nào là tiêu chuẩn ISO 14001

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 là phát triển cách tiếp cận quản lý hệ thống các mối quan tâm về môi trường của tổ chức. Điều này liên quan đến việc thiết lập chính sách môi trường, xác định các mối quan tâm về môi trường (khía cạnh và tác động) và xác định việc cần làm để kiểm soát chúng (Mục tiêu và chỉ tiêu). Sau đó, thông qua thiết lập cơ cấu tổ chức, trách nhiệm , năng lực và đào tạo nhân sự, tài liệu quy trình và kiểm soát, kiểm soát điều hành và ứng phó khẩn cấp để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra.

Ø     Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14001
  
  • Thể hiện cam kết môi trường của tổ chức với các cổ đông
  • Nâng cao lợi nhuận thông qua kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu thô, tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu chi phí xử lý.
  • Thể hiện mức độ đảm bảo để đạt được các hướng dẫn pháp lý và luật định
  • Tăng khả năng tiếp cận với khách hàng mới và đối tác kinh doanh
  • Giúp quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường của tổ chức hiện tại và tương lai
  • Có khả năng giảm chi phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Ø     Tại sao lại chọn DAS?

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng.