ISO 45001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 10
STT Tên tài liệu Tải về
1 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Download
2 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
3 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
4 Quy trình chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn Download
5 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
6 Quy trình xem xét hợp đồng Download
7 Quy trình yêu cầu chứng nhận của khách hàng Download
8 Quy định sử dụng dấu công nhận Vicas Download
9 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
10 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download