Tổng công ty phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Company’s name: Tổng công ty phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Certificate number: SVI25481
Validation date: 29/12/2021
Certification address:
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng
Files: