Tổng công ty điện lực miền trung

Bạn đang ở đây

Company’s name: Tổng công ty điện lực miền trung
Certificate number: CVI25663
Validation date: 21/12/2021
Certification address: Số 78A, Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, điều hành hoạt động nghiệp vụ, vận hành, khai thác hệ thống công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực miền Trung
Files: