Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Certificate number: SVQ25657- SVI25658
Validation date: 15/11/2021
Certification address: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất điện
Files: