Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Tuyên Quang
Certificate number: NVI25631
Validation date: 18/12/2020
Certification address: Số 403, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh/TP: Tuyên Quang,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành, sản xuất điện