Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Tuyên Quang
Certificate number: VN-10019-ISMS & VN-10026-QMS
Validation date: 30/10/2023
Certification address: Số 403, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Tỉnh/TP: Tuyên Quang,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: ISO 9001:2015: Quản lý, vận hành nhà máy thủy điện bằng công cụ phần mềm ISO điện tử ISO/IEC 27001:2013: An ninh thông tin trong hoạt động Quản lý, vận hành nhà máy thủy điện bằng công cụ phần mềm ISO điện tử phù hợp với Công bố áp dụng ban hành lần 1 ngày 29.12.2022
Files: