Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: NVI25604
Validation date: 10/08/2023
Certification address: Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tỉnh/TP: Hòa Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất điện với công suất phát 1920MW; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện
Files: