Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Hòa Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Certificate number: NVI25604
Validation date: 13/02/2020
Certification address: Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tỉnh/TP: Hòa Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành và sản xuất điện
Files: