Công ty Cồ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cồ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Certificate number: 000 569044/19/I
Validation date: 09/12/2023
Certification address: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tỉnh/TP: Ninh Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý vận hành và sản xuất điện
Files: