Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
Certificate number:
Validation date: 19/12/2021
Certification address: Số 11, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Điều độ, vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện
Files: