Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Certificate number:
Validation date: 29/12/2021
Certification address: Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Tỉnh/TP: Thái Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope:
Files: