Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc TNHH -Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc

Bạn đang ở đây

Company’s name: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc TNHH -Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc
Certificate number:
Validation date: 08/11/2021
Certification address: Số 11, phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope:
Files: