Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Certificate number: VN-10008-QMS & VN-10006-ISMS
Validation date: 05/07/2021
Certification address: Số 138, đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phúc Nhuận, Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: ISO 9001:2015 Quản lý và vận hành hệ thống IT và viễn thông dùng riêng của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ISO/IEC 27001:2013 Cung cấp hệ thống quản lý an toàn thông tin cho hoạt động Quản lý và vận hành hệ thống IT và viễn thông dùng riêng của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh phù hợp tuyên bố áp dụng ban hành lần 5 ngày 24.06.2022
Files: