Trung tâm Internet Việt Nam

Bạn đang ở đây

Company’s name: Trung tâm Internet Việt Nam
Certificate number: NVI33422
Validation date: 08/06/2021
Certification address: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Quản lý vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu IDC, hệ thống DNS quốc gia .VN và hệ thống Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX
Files: