Hoàn thành đào tạo nhận thức chuyển đổi ISO/IEC 27001:2013 sang tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 cho các khách hàng.

Bạn đang ở đây

Ngày 25.10.2022 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. DAS Việt Nam đã triển khai 4 khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 sang tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 cho toàn bộ khách hàng. Các khóa đào tạo được thực hiện vào các ngày 10.3.2023, 14.3.2023, 17.3.2023, 14.4.203, học viên tham dự là cán bộ triển khai ISO tại đơn vị có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo về kế hoạch và nội dung chuyển đổi, nâng cấp và cải tiến hệ thống được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.