Đổi mới phương pháp - kỹ thuật đào tạo ISO 9001:2015

Bạn đang ở đây

Các dịch vụ quản lý không lưu, thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không là các hoạt động đặc thù có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Từ ngày 10.5.2023 đến 31.5.2023 DAS Việt Nam đã triển khai 8 khóa đào tạo nhận thức, kỹ thuật viết tài liệu, đánh giá nội bộ Công ty quản lý bay Miền Trung và Công ty Miền Nam. Giảng viên đã áp dụng các phương pháp -  kỹ thuật đào tạo mới, cải tiến tiêu chí kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo đơn vị.