Đào tạo ISO9001:2015 tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Bạn đang ở đây

DAS Việt Nam triển khai chuỗi các khóa đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng và cải tiến quy trình chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO9001:2015 tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông từ ngày 30.5.2023 đến ngày 10.6.2023.  Khóa đào tạo nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban giám đốc Học viện, thành viên tham gia khóa học là Lãnh đạo và các cán bộ Học viện, các Viện, các Khoa, Trung tâm và các Phòng chức năng.