Công ty TNHH Sài Gòn BPO

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Sài Gòn BPO
Certificate number: SVQ33468-SVI33469
Validation date: 05/01/2020
Certification address: Tầng 4, Cao Ốc H3, số 384, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO), số hóa tài liệu và xử lý dữ liệu
Files: