Công ty TNHH Sài Gòn BPO

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Sài Gòn BPO
Số chứng nhận: SVQ33468-SVI33469
Ngày hiệu lực: 05/01/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 4, Cao Ốc H3, số 384, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO), số hóa tài liệu và xử lý dữ liệu