Công ty Thủy điện Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Thủy điện Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Tỉnh/TP: Quảng Trị,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: