Thứ sáu 22/03/2019 07:58:58
Thủ tục đánh giá
Thủ tục đánh giá chứng nhận 17/03/2009 15:04:49
Tất cả các khách hàng của DAS đều phải tuân theo thủ tục đánh giá chứng nhận được quy định như sau:

                                  

                                            DAS flowchart.jpg 

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1