Thứ sáu 22/03/2019 07:59:26
Sử dụng Logo
Quy định sử dụng LOGO của tổ chức DAS 17/03/2009 14:22:04
Áp dụng cho các khách hàng của Tổ chức chứng nhận DAS
Khách hàng sẽ phải tuân thủ theo các điều kiện sau đây, bao gồm việc sử dụng giấy chứng nhận chất lượng và nhãn mác / biểu tượng của tổ chức chứng nhận DAS.

1.       Sử dụng giấy chứng nhận chất lượng

 

- Giấy chứng nhận sẽ vẫn phải thuộc quyền sở hữu của tổ chức chứng nhận DAS;  

- Các giấy chứng nhận có giá trị trong 03 năm kể từ ngày ban hành và có giá trị khi đáp ứng đầy đủ qua các cuộc đánh giá giám sát;  

 - Các giấy chứng nhận không được chuyển nhượng;  

 - Giấy chứng nhận sẽ chỉ được thể hiện ở nơi phù hợp với phạm vi chứng nhận được cung cấp;  

 - Giấy chứng nhận sẽ không được sử dụng ở nơi nào khác so với địa điểm ghi chi tiết trên giấy chứng nhận;  

 - Giấy chứng nhận sẽ không được sử dụng trong bất kỳ cách thức nào với ngụ ý phê chuẩn sản phẩm;  

 - Khách hàng được chứng nhận phải báo cho tổ chức chứng nhận DAS bất cứ sự thay đổi nào mà có thể ảnh hưởng đến  phạm vi chứng nhận đã cung cấp.  

 - Nếu khách hàng thay đổi địa điểm hoạt động thì tổ chức chứng nhận DAS sẽ sắp xếp một cuộc đánh giá giám sát để kiểm  tra Hệ thống quản lý chất lượng đang hoạt động có đáp ứng theo các yêu cầu của ISO 9001. 

2.   Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận DAS với công nhận của UKAS và VICAS


- Các nhãn hiệu trên sẽ phải luôn được sử dụng trên các Giấy chứng nhận cùng với tên của khách hàng và số chứng nhận của UKAS hoặc VICAS

 

- Nhãn hiệu có thể được sửa đổi theo bất kỳ kích cỡ hay màu sắc nào nhưng hình dạng phải giữ nguyên, kể cả khung viền bao quanh;

 

- Nhãn hiệu này có thể được sử dụng trên đồ dùng văn phòng như là tiêu đề thư, các tờ quảng cáo và chỉ được liên quan tới phạm vi tiêu chuẩn được cung cấp trên giấy chứng nhận;

 

- Nhãn hiệu sẽ không được sử dụng trên các lá cờ;

 

- Nhãn hiệu không được sử dụng dưới bất cứ hình thức nào với ngụ ý phê duyệt sản phẩm và trên các tài liệu như Giấy chứng nhận kiểm tra và Giấy chứng nhận sự phù hợp;

 

3.       Khi không tuân thủ các điều kiện chứng nhận

 

- Khi không tuân thủ các điều kiện chứng nhận trên, Giấy chứng nhận cho khách hàng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi;

- Nếu khách hàng không duy trì việc đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001 hay ISO 14001, những yêu cầu đã được mô tả chi tiết trong các điều kiện chứng nhận (nêu ở mục 1,2,3 trên) cùng với các yêu cầu về hoạt động và thương mại của tổ chức chứng nhận sau đó

- Khách hàng được thông báo chính thức bằng văn bản/Fax/điện thoại/thư điện tử về việc không đáp ứng các điều kiện trên và yêu cầu chi tiết về hành động khắc phục.

- Nếu khách hàng từ chối việc khắc phục các điểm không phù hợp theo như các điều kiện đã được đưa ra thì DAS sẽ liên hệ và thông báo cho khách hàng về việc giấy chứng nhận có thể bị đình chỉ ban đầu trong vòng 6 tháng và sau 6 tháng khách hàng sẽ được thông báo rằng Giấy chứng nhận bị huỷ bỏ và khách hàng sẽ phải chứng nhận lại và ngừng việc sử dụng, phân phối bất cứ tài liệu có liên quan đến nhãn hiệu/biểu tượng của tổ chức chứng nhận…

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1