Thứ hai 22/04/2019 10:23:27
Quản lý kinh doanh liên tục BS 25999

BS25999 tốt nhất là quản lý liên tục kinh doanh, và BS 25999 BCMS thực hiện bộ công cụ có chứa tất cả các mẫu và các công cụ cho phép một người quản lý trước IT nhanh chóng và hiệu quả thực hiện một BCMS phù hợp với BS25999.
BS25999, Tiêu chuẩn kinh doanh liên tục, có tầm quan trọng thực sự đối với tất cả mọi người từ Giám đốc, Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành doanh nghiệp và nhà quản lý

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1