Thứ hai 22/04/2019 10:25:15
ISO 31000

 

Quản lý rủi ro là một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh và các cổ đông cũng quan tâm nhiều hơn về rủi ro. Rủi ro có thể có ngay tại các quyết định chiến lược, có thể là nguyên nhân gây nên sự không ổn định trong tổ chức hoặc nói đơn giản hơn nó nằm ngay bên trong các hoạt động của tổ chức. Một cách tiếp cận về quản lý rủi ro trong phạm vi qui mô doanh nghiệp sẽ giúp tổ chức xem xét các tác động tiềm ẩn của tất cả các loại rủi ro trong tất cả các quá trình, các hoạt động, các bên liên quan, các sản phẩm và dịch vụ. Triển khai cách tiếp cận toàn diện sẽ giúp cho tổ chức được hưởng lợi từ những gì thường được gọi là "mặt trái rủi ro".

 

 

Rủi ro (risk) được hiểu là việc lượng hóa khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc lợi nhuận thu về thấp hơn so với dự kiến.

Theo nhiều nhà phân tích, rủi ro chỉ phát sinh khi có một sự không chắc chắn về mất mát sẽ xảy ra, nếu xác suất mất mát là 0 hoặc 1 thì không có rủi ro.

Trong quá khứ, nói đến quản lý rủi ro phần lớn người ta nghĩ đến những hoạt động bảo hiểm. Đây là các dịch vụ trọn gói, trong đó người mua bảo hiểm sẽ không phải chịu những rủi ro trong trường hợp nó xảy ra. Ngày nay, với những yêu cầu của pháp luật, yêu cầu của người lao động quản trị rủi ro đã trở thành một yếu tố quản trị ngày càng quan trọng như quản trị tài chính hay quản trị các nguồn lực khác trong doanh nghiệp.

 

Quản lý rủi ro là một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh và các cổ đông cũng quan tâm nhiều hơn về rủi ro. Rủi ro có thể có ngay tại các quyết định chiến lược, có thể là nguyên nhân gây nên sự không ổn định trong tổ chức hoặc nói đơn giản hơn nó nằm ngay bên trong các hoạt động của tổ chức. Một cách tiếp cận về quản lý rủi ro trong phạm vi qui mô doanh nghiệp sẽ giúp tổ chức xem xét các tác động tiềm ẩncủa tất cả các loại rủi ro trong tất cả các quá trình, các hoạt động, các bên liên quan, các sản phẩm và dịch vụ. Triển khai cách tiếp cận toàn diện sẽ giúp cho tổ chức được hưởng lợi từ những gì thường được gọi là "mặt trái rủi ro".

 

 

Có thể nói cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 vừa qua là phôi thai cho sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000:2009. Bộ tiêu chuẩn này giúp tất cả các doanh nghiệp (và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận) những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách tốt nhất.

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1