Thứ hai 22/04/2019 10:26:19
Hệ thống trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ISO 26000/SA 8000 (SR.8000)

 

Tiêu chuẩn thống nhất khuyến khích các tổ chức phát triển, duy trì và áp dụng các phương pháp thực hành tại nơi làm việc chấp nhận được về mặt xã hội trong các lĩnh vực mà họ có thể kiểm soát hay ảnh hưởng.

 

 

Vào ngày 1/11/2010, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sẽ chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 26000. Tiêu chuẩn này ra đời nhằm cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về trách nhiệm xã hội (Social Responsibility - SR).

 

Tiêu chuẩn ISO 26000 – Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội được ban hành vào cuối tháng 11 năm 2010, đây là tiêu chuẩn mới có thể giúp các tổ chức quản lý vấn đề trách nhiệm xã hội của mình. Bên cạnh các điểm tương đồng như các tiêu chuẩn khác: ISO 9000 tập trung vào quản lý chất lượng, ISO 14000 tập trung vào các vấn đề môi trường, tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng có những sự khác biệt.

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1