Thứ hai 22/04/2019 10:24:46
Hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp của DAS ( CAR) - CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA DAS

Để đảm bảo các yêu cầu về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu của Tổng cục đo lường chất lượng: Các cơ quan quản lý nhà nước được DAS đánh giá, phải gửi cho DAS những hồ sơ sau khi đánh giá chứng nhận bao gồm: Mẫu số 1, mẫu số 2 và mẫu số 3 như sau:
Để đảm bảo rõ ràng các thông tin cũng như dịch vụ tốt nhất để khách hàng thuận lợi trong việc triển khai khắc phục các điểm không phù hợp mà chuyên gia của DAS nêu ra mà khách hàng đã xác nhận./.

 

Để đảm bảo rõ ràng các thông tin cũng như dịch vụ tốt nhất để khách hàng thuận lợi trong việc triển khai khắc phục các điểm không phù hợp mà chuyên gia của DAS nêu ra mà khách hàng đã xác nhận./.

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1